Programa de educación ambiental para escolares: Sentir, Coñecer, Actuar

Programa 2009

Medioambiente e Cooperación ao Desenvolvemento

A cooperación internacional ao desenvolvemento entendida dende Amigos da Terra, ten como finalidade a busca das capacidades locais e un maior respecto ao medio ambiente. O fin último é reverter a situación das comunidades que sofren condicións de exclusión e extrema pobreza; tendo sempre presente o enfoque medio ambiental, porque non existe verdadeiro desenvolvemento sen preservar e mellorar as bases ambientais sobre as que éste se sustenta. Porque non é posible manter a saúde ecolóxica da biosfera sen garantir o desenvolvemento integral (económico, social e cultural) da sociedade.

Destinatarios/as: a partir de 3º da E.S.O.

Proposta:

Mediante actividades prácticas evidenciaranse as repercusións que teñen as nosas accións diarias sobre a situación na que se atopan os países coñecidos como do 3º mundo. Analizaremos e razonaremos a relación existente entre as comunidades empobrecidas e o estado de conservación do entorno, asi como a súa previsible evolución no tempo. Un xogo de rol permitiralles vivir e sentir en primeira persoa as consecuencias do actual sistema de comercio mundial, comparando ese sistema con outras alternativas existentes baseadas na xustiza social e respecto ao medio.

Obxectivos:

[Voltar]