Centro de Formación e Educación Ambiental


Programas, actividades e eventos

Amigos da Terra desenvolve o seu proxecto de As Corcerizas co obxectivo de liderar e demostrar un novo modelo de desenvolvemento baseado en criterios de sustentabilidade, a través de alternativas prácticas que minimicen o noso impacto ambiental e social e que poidan ser facilmente incorporadas na toma de decisións diaria.

En As Corcerizas apostamos por un cambio de paradigma, empregando diferentes ferramentas que nos capaciten para poder adoptar actitudes responsables sen percibilas como custosas ou como unha renuncia nos niveis de calidade de vida acadados.

As Corcerizas Centro de Formación e Educación Ambiental

Dende a mesma coherencia ambiental na concepción do equipamento, ata a proposta das actividades educativas que nel se desenvolven, mostrase un compromiso firme por facer realidade as máis avanzadas recomendacións das novas liñas metodolóxicas de intervención educativa.

Trátase dunha aposta seria e contrastada por una Educación Ambiental de calidade, comprometida, crítica, participativa e plural. Non soamente en base a aportar información, senón tamén e sobre todo, a proporcionar experiencias directas e persoais que impliquen aos e ás participantes na problemática ambiental, e que se traduzan en comportamentos e actitudes responsables para ser parte da súa solución.

Desenvolvemos os programas dende unha visión educativa integral, buscando a orixe común e a multicausalidade da problemática ambiental, e non tratando os temas de xeito illado. Todas as actividades de achegamento á natureza realízanse cun dobre carácter: de serio compromiso ético e cunha metodoloxía lúdica e motivadora; proporcionando unha educación e información de calidade, veraz e adaptada ao grupo.

Formación e Divulgación Ambiental

Relacionada cos eidos nos que actuamos.
Ler máis »

Educación Ambiental

A través de programas de unha xornada, de fin de semana ou estadías nas que se inclúen diversas actividades.
Ler máis »

Programas escolares, universitarios e de centros de formación profesional

Entroncando cos tres eixes definitorios que aplicamos nas actividades: Sentir, Coñecer e Actuar.
Ler máis »

Campamentos e Campos de Traballo

Unha experiencia vivencial e integral de alto valor tanto para persoas adultas como para nenas/os e mozas/os, educando para vivir con coherencia e respecto nunha sociedade de futuro.
Ler máis »

Eventos

Para favorecer o encontro e intercambio de experiencias: congresos, seminarios internacionais, realización de encontros e asembleas de diferentes entidades.